Cơ cấu tổ chức của Hoàng Gia

Công ty TNHH TM & PT Quốc tế Hoàng Gia được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty TNHH, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức của công ty được xây dựng theo chức năng và nhiệm vụ nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

 

Sơ đồ tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:

1. Giám đốc

2. Các Phó giám đốc

3. Các Phòng chức năng:

- Phòng Kinh doanh

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Kế toán

- Phòng Hành chính- Tổ chức